Nyheder

6 stoffer er tilføjet til kandidatlisten og 8 stoffer er sat på autorisationslisten

28. August 2013

Kandidatlisten indeholder nu 144 stoffer. Disse stoffer kan blive forbudte at anvende.

Godkendelseslisten indeholder nu 22 stoffer og disse stoffer må indenfor de nærmeste år ikke længere anvendes uden en særlig tilladelse. Al anden anvendelse er forbudt efter en fastsat dato.

Stofferne som er tilføjet kandidatlisten er:

-         Cadmium og cadmiumoxid

-         Ammonium pentadecafluoroctanoat (APFO)

-         Dipentyl phthalate (DPP)

-         Pentadecafluoroctansyre (PFOA) og

-         4-nonylphenol, forgrenet og lineær, ethoxyleret

Stoffer der er tilføjet autorisationslisten er Trichloroethylen og 7 chromforbindelser, herunder chromtrioxid.

Se endvidere Miljøstyrelsens hjemmeside, hvor der er adgang til de to lister og den tilrettede liste på denne hjemmeside.

54 nye stoffer optaget på kandidatlisten

24. January 2013


De 54 nye stoffer der tidligere i 2012 blev varslet tilføjet kandidatlisten, er nu optaget på listen. Således rummer kandidatlisten 138 stoffer.

Som det fremgår af REACH, følges nu en særlig procedure for at afgøre, hvorvidt stofferne også skal anføres på autorisationslisten (REACH, Annex XIV).

Producenter og importører af de pågældende stoffer skal være opmærksomme på deres informationspligt i forbindelse med anvendelse og indhold af stofferne i varer/artikler opført på kandidatlisten.

Den nuværende kandidatliste findes på følgende link til  Kandidatlisten på ECHA´s hjemmeside.

.

EU's Kemikalieagentur udvælger løbende stoffer fra Kandidatlisten til også at "komme på bilag XIV" dvs. at de underlægges godkendelsesordningen. Det sker efter en nærmere fastsat procedure, som også omfatter en offentlig høring. Agenturet skal fremlægge anbefalinger til stoffer fra kandidatlisten, som skal på godkendelsesordningen, mindst hvert andet år.

Pt. er der følgende frister for ansøgning om godkendelse:
21. februar 2013: muskxylen og MDA
21. august 2013: DEHP,BBP, DIBP og DBP
21. november 2013:C.I. pigment yellow,C.I. pigment red, blychromat, diarsen pentaoxid, diarsen trioxid
21 februar 2014: HBCDD, 2,4-DNT og TCEP

 

Yderligere 54 nye stoffer på vej til kandidatlisten

25. October 2012
ECHA har haft en offentlig høring om de 54 stoffer med høringsfrist d.18. oktober 2012. Stofferne kommer på kandidatlisten med henblik på senere at komme på godkendelseslisten, hvis ikke der gøres indsigelser.
Flertallet af de nye stoffer (44) foreslås på kandidatlisten på grund af deres CMR-egenskaber og resten er enten PBT eller vPvB eller under mistanke for at være hormonforstyrrende eller have andre sundhedsskadelige effekter.
På nuværende tidspunkt er 84 stoffer på kandidatlisten. Tilføjes et stof på listen, stiller det krav til producenter og importører om at videregive informationer til forhandlere af artikler, der indeholder de pågældende stoffer, om at kunne oplyse forbrugere om indhold af stofferne.

Bruger du et eller flere af de 13 stoffer, der netop er kommet på kandidatlisten?

31. July 2012
ECHA har i juni måned indført yderligere 13 stoffer på kandidatlisten. Stofferne risikerer dermed at komme på godkendelseslisten eller begrænsningsbilaget, hvilket vil begrænse anvendelsen af stofferne betydeligt.
Producenter og importører af de pågældende stoffer skal være opmærksomme på deres informationspligt i forbindelse med anvendelse og indhold af stofferne i varer/artikler opført på kandidatlisten.
 
Registrering
Producenter og importører af de pågældende stoffer skal ligeledes registrere stofferne og har frem til den 17. december 2012 til at underrette ECHA, hvis:
(1) et eller flere af stofferne er i producerede eller importerede artikler i mængder over et ton per år, eller
(2) et eller flere af stofferne er til stede i de førnævnte artikler i en mængde over 0,1 vægtprocent.
Denne underretningspligt bortfalder dog, hvis stoffet allerede er registreret med den specifikke anvendelse eller hvis der ikke foregår nogen form for eksponering af stoffet.
Læs yderligere om de 13 stoffer på følgende link til Kandidatlisten på ECHA´s hjemmeside.
Under REACH ordbog - kandidatlisten, findes listen udarbejdet i en tilpasset udgave med oplysninger om, i hvilke produkter stofferne fortrinsvis anvendes og evt. kan findes. 

Otte nye stoffer kræver nu godkendelse under REACH

8. March 2012

EU-kommissionen besluttede den 14. februar at tilføje 8 særligt problematiske stoffer til REACH bilag XIV, som er listen over stoffer, der kræver godkendelse før de må anvendes.

Læs mere på Miljøstyrelsen hjemmeside.

Offentlig høring om 13 nye kandidatlistestoffer

8. March 2012

EU's Kemikalieagentur har igangsat en offentlig høring om 13 nye særligt problematiske stoffer, som foreslås optaget på den såkaldte kandidatliste under REACH.

Læs mere på Miljøstyrelsens hjemmeside.

Første udgave af Industrilisten er offentliggjort

7. March 2012

Du skal som importør eller producent af et farligt stof i EU anmelde dette til EU's Kemikalieagentur (ECHA) senest 1 måned efter stoffet markedsføres, uanset mængden. Desuden skal ikke-klassificerede stoffer, der er underlagt registrering i henhold til REACH, også notificeres.

Stoffet skal anmeldes til Det Europæiske Kemikalieagentur (ECHA), der ligger i Helsinki.

Alle notificeringer bliver samlet i en søgbar database på ECHA's hjemmeside, også kaldet industrilisten (på engelsk: "C&L Inventory"). Denne database vil også indeholde listen over harmoniserede klassificeringer (Tabel 3.1 i bilag VI til CLP).

Databasen varetages af ECHA, og er en offentlig tilgængelig version, som kan findes via dette link.

 

20 nye stoffer til kandidatlisten

9. February 2012

I begyndelsen af december blev det vedtaget at tilføje 20 stoffer til kandidatlisten, under REACH.

Med forøgelsen indeholder kandidatlisten 73 stoffer, hvilket dog stadig er en del fra Europa-Kommissionens mål om at nå 136 stoffer inden udgangen af 2012.

Yderligere tilføjelser vil ske løbende, og medlemslandene kommer med forslag til flere stoffer allerede i starten af det nye år.

Forbrugerne har krav på gratis og inden for 45 dage at få oplyst, om der er over 0,1 vægtprocent af et eller flere kandidatlistestoffer i en artikel.

TUN opfordrer derfor danske virksomheder til at holde sig opdateret, hvad angår hvilke stoffer der potentielt kommer på listen, eftersom informationspligten gælder allerede fra datoen, hvor stofferne står på listen.

Hent kandidatlisten her.

Kandidatlisten med anvendelser

29. September 2011

Til TUN´s medlemmer er Kandidatlisten (en  varslingsliste over de stoffer, der vil blive gjort godkendelsespligtige) nu tilpasset, så listen giver flere oplysninger om stofferne. Listen indeholder oplysninger om, i hvilke produkter stofferne fortrinsvis anvendes og evt. kan findes.

Her kan du downloade kandidatlisten med anvendelse af, i hvilke produkter stofferne kan være anvendt i forhold de produkter, der sælges via trælasthandler.

ECHA´s (European Chemicals Agency) officielle liste kan findes under "REACH ordbog".

 t
    Danske Byggecentre    ·    Mediafarm    ·    Worklife    ·    Miljøstyrelsen