Sikkerhedsdatablade

Sikkerhedsdatablade er sammenfatninger af oplysninger om stoffers egenskaber og om sikker anvendelse af dem. De blev før kaldt leverandørbrugsanvisninger, men denne betegnelse er ikke mere gældende.

Sikkerhedsdatablade har traditionelt været et redskab til formidling af sikkerhedsoplysninger ned igennem leverandørkæden. REACH overtager de nuværende krav til sikkerhedsdatablade. De nye retningsliner for udarbejdelse af sikkerhedsdatablade er beskrevet i forordningens bilag II.

En leverandør af et kemisk stof/kemisk produkt/vare/artikel/kemikalie = stoffer og produkter nedenfor, skal udarbejdet et sikkerhedsdatablad når:

  • Stoffer og produkter, der er klassificeret efter reglerne om klassificering og mærkning.
  • Stoffer, der er persistente, bioakkumulerende og giftige eller meget persistente og meget bioakkumulerende (miljøfare) efter kriterierne i bilag XIII i REACH forordningen.
  • Stoffer der af en anden grund er optaget på en liste udarbejdet af Kemikalieagenturet (Bilag XIV i REACH forordningen).
  • Et kemisk produkt der indeholder 1% af et sundhedsfarligt eller miljøfarligt stof (for gasformige stoffer 0,2%).
  • Et kemisk produkt der indeholder 0,1% af et persistent, bioakkumulerende eller giftigt stof eller et meget persistent og meget bioakkumulerende stof eller hvis det står på listen i bilag 14 i REACH forordningen.
  • Et stof med en EF-grænseværdi, der er markeret med et E i Arbejdstilsynets vejledning C.0.1. "Grænseværdier for stoffer og materialer". 

Det forventes, at REACH vil forbedre kvaliteten af sikkerhedsdatabladene, idet der tilvejebringes flere data om egenskaber og anvendelser af kemiske stoffer, og fremme udvekslingen af oplysninger mellem de forskellige led i produktkæden. Eksponeringsscenarier udarbejdet på baggrund af kemikaliesikkerhedsrapporter skal vedlægges som bilag til sikkerhedsdatablade, og dette forventes at gøre det lettere at anvende passende risikohåndteringsforanstaltninger. NB! Sikkerhedsdatablade er (som i dag) påkrævet uanset mængde.

 t
    Danske Byggecentre    ·    Mediafarm    ·    Worklife    ·    Miljøstyrelsen